Doelstelling en taak Cliëntenraad

Het doel van de Cliëntenraad is de collectieve belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden, mensen in de bijstand en van mensen die met een minimum inkomen rond moeten zien te komen.

 

Zij streeft ernaar dat de gemeente de wettelijke regelingen en de beleidsvrijheid die de gemeente heeft m.b.t. het minimabeleid in de volle breedte toepast.

 

Zij denkt mee en wordt betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de uitvoering ervan. Zij zal gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven.

 

Ondersteuning

Om haar taak uit te kunnen oefenen is de gemeente verplicht om de Cliëntenraad te ondersteunen, zodat zij haar taak ook naar behoren uit kan voeren. Vergaderruimte, ambtelijke ondersteuning, inzicht in gemeentelijke nota's, tijdige informatie over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden tot bijscholing en een vergoeding voor te maken kosten, behoren hiertoe.